APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚ.: 4 (PLUSVÀLUA)

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet, en sessió ordinària que es va dur a terme el dia 2 de febrer de 2022, va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (impost de plusvàlua) per adaptar-la a la nova regulació de l’impost establerta pel Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, BOE núm. 268, de 9 de novembre de 2021 (convalidat pel Congrés dels Diputats, segons resolució de data 2 de desembre de 2021, publicada en el BOE núm.: 296, de data 11 de desembre de 2021), amb derogació de l’ordenança municipal vigent, que serà substituïda per una de nova redacció, per a major claredat i millor sistematizació.