Mesures de prevenció davant el risc de grip aviària

Arran del primer focus de grip aviària d’alta patogenicitat (IAAP) en aus de corral notificat el 7 de desembre a França, i atès l’elevat risc d’introducció del virus a Catalunya per la proximitat del focus, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP) va publicar una resolució per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya a totes les explotacions avícoles del territori (intensives, extensives o d’autoconsum).

Les mesures previstes a tot Catalunya són les següents:

  • Prohibició d’ús d’aus dels ordres Anseriformes i Caradriiformes com a reclams de caça.
  • Prohibició de cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral.
  • Prohibició de produir aus de corral a l’aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar l’entrada d’aus silvestres).
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
  • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003).

Una explotació avícola d’autoconsum és aquella en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar o amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (que correspon a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals). Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya i prèviament a la inscripció al Registre cal disposar del permís municipal corresponent.

Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com la influença aviària són:

  • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).
  • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

Com a mesures d’higiene, cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores. També cal fer una correcta gestió de la gallinassa i de les baixes.

Es recorda que les aus i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit familiar.

 

Triptic informatiu