Ordenances municipals

Ordenances fiscals

OOFF núm. 1 – Impost de Béns Immobles

OOFF núm. 2 – Impost sobre activitats econòmiques

OOFF núm. 3 – Impost sobre els vehicles de tracció mecànica

OOFF núm. 4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

OOFF núm. 5 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

OOFF núm. 6 – Ordenança reguladora de l’aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses subministradores de serveis essencials

OOFF núm. 7 – Reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

OOFF núm. 8 – Reguladora de les taxes per la prestació de serveis de competència municipal

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització del pavelló municipal

Ordenances  i reglaments

Ordenança municipal reguladora dels ajuts per a despeses escolars

Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció

Ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions

Ordenança municipal reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal

Ordenança municipal reguladora de fems i purins

Reglament regulador del servei municipal d’abastament d’aigua potable

Ordenança  municipal sobre tinença, protecció i control dels animals