La Comissió Especial de Comptes

La comissió especial de comptes és un òrgan d’existència obligatòria en tots els municipis, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 127.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Composició:

  • President: L’alcalde, Sr. RAMON COSTA I PALOMERAS
  • Vocals: Els dos Tinents d’Alcalde, Srs. JOSEP PLANCHART I MUNTADA I ALFRED OLIVER I MALAGELADA
  • Secretari: El Secretari de la Corporació