El Ple

Les sessions ordinàries se celebren l’últim dimecres de cada dos mesos, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament. La primera sessió ordinària serà la del mes de juliol. En el cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dia hàbil que escaigui en un dimecres, a la mateixa hora.

El Sr. Alcalde té la facultat de modificar el dia de celebració de la sessió ordinària, si per qüestions organitzatives no és possible celebrar-la en el dia fixat anteriorment, dins el marge d’una setmana de diferència abans o després del dia que correspondria la sessió plenària.