Consultes prèvies a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a parir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

  • PRESENCIALMENT:
    Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a la nostra oficina d’Infomació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.
  • INTERNET:
    Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica (tràmits) de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet (adreça: https://santjoandemollet.cat/seu-electronica/).

Per tal de donar compliment a l’article citat anteriorment, es procedeix a la publicació de les següents propostes de regulació:

Reglament del cementiri municipal (termini 19 de maig a 15 de juny):

  1. Decret d’Alcaldia 71/2021
  2. Memòria sobre la consulta prèvia
  3. Decret d’Alcaldia