Alcaldia

Ramon Costa i Palomeras

Alcalde de Sant Joan de Mollet

Competències de l’Alcalde:

 • Representar l’ajuntament.
 •  Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 •  Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 •  Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 •  Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 •  Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 •  Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 •  Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 •  Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 •  Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 •  Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 •  Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 •  Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 •  Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 •  Nomenar els tinents d’alcalde.